Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) trên Raspbian

Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) trên Raspbian

bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt LAMP server trên Raspbian rồi, bài này mình sẽ hướng dẫn cài LEMP server

Bước 1: Cài đặt Nginx

Mở terminal cài đặt Nginx

sudo apt-get update
sudo apt-get install nginx

Truy cập http://localhost hoặc http://ip_raspberry_pi

Bước 2: Cài đặt MySQL

Tải và cài đặt MySQL

sudo apt-get install mysql-server

Cấu hình MySQL thay đổi mật khẩu mặc định

sudo mysql_secure_installation

Bước 3: Cài đặt PHP

sudo apt-get install php-fpm php-mysql

Bước 4: Cấu hình Nginx chạy với PHP

sudo vi /etc/nginx/sites-enabled/default

Tìm dòng

index index.html index.htm;

Thay thế bằng

index index.php index.html index.htm;

Tìm tiếp dòng này và bỏ dấu # đi

location ~ \.php$ {
	include snippets/fastcgi-php.conf;
	fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
}

Reload lại Nginx

sudo /etc/init.d/nginx reload

Bước 5: Test thử

sudo vi /var/www/html/index.php

Thêm đoạn code này vào

<? php echo phpinfo(); ?>

Sau đó xem kết quả trên trình duyệt