Nhận diện khuôn mặt sử dụng OpenCV và Haar Cascade

Nhận diện khuôn mặt sử dụng OpenCV và Haar Cascade

Haar Cascade là gì?

Là một lớp model giúp chúng ta nhận diện khuôn mặt (face detection), để hiểu chi tiết về model thì bản có thể google thêm. Ở đây mình chỉ demo cách sử dụng nó trong Python để nhận diện 1 khuôn mặt

Ở bài trước mình đã hướng dẫn trích hình ảnh từ camera bằng OpenCV rồi các bạn có thể xem tại đây: https://thlinh.com/xu-ly-video-su-dung-thu-vien-opencv-phan-3/

import cv2
# trích suất ảnh từ camera
cap = cv2.VideoCapture(0)
# load model haarcascade
detect = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml')

while (True):
  ret, img = cap.read()
  # chuyển về ảnh xám
  gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  # nhận diện khuôn mặt
  face = detect.detectMultiScale(gray, 1.3, 5)
  for (x, y, w, h) in face:
    # vẽ 1 đường bao quanh khuôn mặt
    cv2.rectangle(img, (x, y), (x + w, y + h), (255, 255, 255), 2)
  # hiển thị ảnh nhận diện
  cv2.imshow('frame', img)

  if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

Link bài mẫu trên Github
https://github.com/thlinhdotcom/opencv/tree/master/face_detection