Sao lưu dữ liều từ server về local sử dụng Rsync

Sao lưu dữ liều từ server về local sử dụng Rsync

Bài này mình sẽ hướng dẫn sử dụng Rsync để sao lưu dữ liệu tự Server Centos 6 về Raspberry pi

Bước 1: Cài đặt Rsync trên server Centos

yum install rsync

Bước 2: Cài đặt Rsync trên local Raspberry pi

apt-get install rsync

Bước 3: Đồng bộ Rsync

Cú pháp cơ bản
rsync [tùy chọn] [nguồn] [đích]
Tạo thư mục sao lưu trên local
mkdir /home/pi/backups/
Sao lưu
rsync -avzh root@IP_REMOTE_SSH:/home/* /home/pi/backups/

Bước 4: Đặt lịch sao lưu

Rsync không tự động chạy được nên cần sử dụng crontab để đặt lịch sao lưu dữ liệu hàng ngày