Tự động cập nhật thơi gian trên Centos 6 (NTP)

Tự động cập nhật thơi gian trên Centos 6 (NTP)

Trong thực tế nhiều khi thời gian máy chủ Linux của bạn chạy sai lệch thời gian, trên Windows Microsoft hỗ trợ chức năng tự động đồng bộ thời gian khi có kết nối mạng. Nhưng trên linux bạn muốn làm điều đó cần cài thêm NTP để có thể làm điều đó

Mặc dù đã để timezone +7 nhưng thời gian vẫn không đúng

Bước 1: Cài đặt NTP

yum install ntp

Bước 2: Cấu hình máy chủ cập nhật time

vi /etc/ntp.conf

Truy cập link https://www.ntppool.org/en/ để lấy cấu hình đồng bộ thời gian

server 0.asia.pool.ntp.org
server 1.asia.pool.ntp.org
server 2.asia.pool.ntp.org
server 3.asia.pool.ntp.org

Bước 3: Đồng bô thời gian

/usr/sbin/ntpdate pool.ntp.org

Bước 4: Start Service

service ntpd start