Xử lý ảnh sử dụng thư viện OpenCV Phần 2

Xử lý ảnh sử dụng thư viện OpenCV Phần 2

Tiếp tục phần tiếp theo xử lý ảnh với Open CV, cắt ghép ảnh

Bài 1: Cắt ảnh

import cv2
#thư viện xử lý tính toán
import numpy as np
img = cv2.imread('opencv.jpg');
#cắt ảnh từ điểm 0,500 đến 400,500
imgcrop = img[0:500, 400:500];
cv2.imshow('image', imgcrop);
cv2.waitKey(0);
cv2.destroyAllWindows();

Bài 2: Hòa trộn hai bức ảnh với nhau

import cv2
import numpy as np
img1 = cv2.imread('eye.jpg');
img2 = cv2.imread('eye2.jpg');
imgcrop1 = img1[100:300, 100:400];
imgcrop2 = img2[100:300, 100:400];
#ghép 2 ảnh vào nhau
img3 = cv2.add(imgcrop1,imgcrop2);
cv2.imshow('image', img3);
cv2.waitKey(0);

Bài 3: Resize ảnh

import cv2
import numpy as np
img = cv2.imread('eye.jpg');
print 'chieu rong';
print img.shape[0];
print 'chieu cao';
print img.shape[1];
#resize ảnh
img_resize = cv2.resize(src=img, dsize=(300, 300));
new_img = 'eye_new.jpg';
cv2.imwrite(new_img, img_resize);

Link bài mẫu trên Github
https://github.com/thlinhdotcom/opencv/tree/master/phan2