Xử lý video sử dụng thư viên OpenCV Phần 3

Xử lý video sử dụng thư viên OpenCV Phần 3

Ở các bài trước chúng ta đã sử dụng thư viên OpenCV để xử lý ảnh, bài hôm nay ta làm việc tiếp với OpenCV trích suất video từ file, camera, RTSP

Bài 1: Đọc video từ file video

import cv2

cap = cv2.VideoCapture('bai1.mp4')
while(cap.isOpened()):
  #Đọc video
  ret, frame = cap.read()
  gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  #Hiển thị video đen trắng
  cv2.imshow('frame',gray)
  if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

Bài 2: Đọc video từ camera

Tương tự như đọc video file thì đọc video từ camera chỉ chuyền vào tham số camera lấy cv2.VideoCapture(0)

import cv2
#lấy hình ảnh từ camera đầu tiên
cap = cv2.VideoCapture(0)
while(cap.isOpened()):
  #Đọc video
  ret, frame = cap.read()
  gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  #Hiển thị video đen trắng
  cv2.imshow('frame',gray)
  if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

Bài 3: Đọc video từ RTSP (Real Time Streaming Protocol)

import cv2
#lấy hình ảnh từ stream
cap = cv2.VideoCapture('rtsp://wowzaec2demo.streamlock.net/vod/mp4:BigBuckBunny_115k.mov')

while(True):
  ret, frame = cap.read()
  cv2.imshow('frame',frame)
  if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

Link bài mẫu trên Github
https://github.com/thlinhdotcom/opencv/tree/master/phan3